(02.04.2019) Äthopien / §§ 3, 14 a Abs. 2 S. 3 AsylG

  • Flücht­lings­ei­gen­schaft zuer­kannt
  • Obwohl Aus­füh­run­gen nicht kon­kret sind: Zuer­ken­nung erfolg­te wg. dohen­der geschlechts­spe­zi­fi­scher Ver­fol­gung

Down­load (PDF, 139KB)